Center of Excellence in Elephant and Wildlife Research, CMU

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า มช.

EREC Activity

เสวนาวิชาการช้างและสัตว์ป่า

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์ได้ร่วมจัดการเสวนาวิชาการช้างและสัตว์ป่า ในหัวข้อ “การวินิจฉัยสาเหตุการตาย โดยการชันสูตรซากในช้างและสัตว์ป่า” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 15.00 – 17.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ และงานวิจัยทางด้านช้างและสัตว์ป่าให้แก่ผู้เข้าร่วมการเสวนา อีกทั้งยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน รวมไปถึงยังเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อ และสร้างเครือข่ายในการทำงานระหว่างสัตวแพทย์ ซึ่งทำให้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจากสัตวแพทย์หลากหลายหน่วยงาน เช่น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สถาบันคชบาลแห่งชาติ สวนสัตว์เชียงใหม่ คุ้มเสือ และปางช้างต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 39 คน
โดยในช่วงเริ่มการเสวนาจะมีการทบทวนและประมวลความรู้เรื่อง การวินิจฉัยสาเหตุการตายโดยการผ่าซากในสัตว์ป่าและช้าง จาก รศ.น.สพ.ดร.กฤษฏากรณ์ พริ้งเพราะ ผู้อำนวยการหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ทั้งนี้นอกจากการทบทวนความรู้แล้ว ในงานเสวนายังมีการพูดคุยและยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีการผ่าซากในสัตว์ป่าและช้าง จากน.สพ.รักษ์ศิริ น้อมศิริ สัตวแพทย์ประจำเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สพ.ญ.วรางคณา ลังการ์พินธุ์ สัตวแพทย์ประจำสถาบันคชบาลแห่งชาติ จังหวัดลำปาง