Center of Excellence in Elephant and Wildlife Research, CMU

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า มช.

EREC Activity

อบรมการพัฒนาศักยภาพการวางยาสลบช้างด้วยยาสลบในกลุ่ม Opioids

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และ สำนักวิจัยและอนุรักษ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวางยาสลบช้างด้วยยาสลบในกลุ่ม Opioidsขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของสัตวแพทย์ที่ทำงานกับช้างของประเทศไทยในการใช้ยาสลบกลุ่ม Opioidsและยังเป็นการปรับปรุงพร้อมทั้งช่วยพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ยาสลบดังกล่าว ซึ่งทำให้ได้รับความสนใจอย่างมากจากสัตวแพทยศาสตร์หลากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และปางช้างต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 38 คน

โดยในช่วงแรกของการจัดอบรมจะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวการกู้ชีพสำหรับคนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จากทีมพยาบาลโรงพยาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จากนั้นจะเป็นการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวางยาสลบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางยาสลบโดยตรงคือ Dr.Mitchell Bushจาก Smithsonian Conservation Biology Institute และ Dr.Scott Citinoจาก White Oak Conservation Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้นอกจากการทบทวนความรู้แล้วในการอบรมยังได้ลงมือปฏิบัติวางยาสลบและยาซึม ทำให้เห็นรูปแบบและเข้าใจการวางยาสลบ เพื่อนำไปใช้ในการรักษาและผ่าตัดช้าง ในการช่วยและรักษาชีวิตของช้างต่อไป


Download Document