Center of Excellence in Elephant and Wildlife Research, CMU

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า มช.

EREC Activity

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Vietnam Elephant Management Workshop

สพ.ญ.ภัคนุช บันสิทธิ์ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Vietnam Elephant Management Workshop” ณ เมือง Buon Ma Thuotจังหวัด DakLakประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2560 โดยงานสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ องค์กรระหว่างประเทศ เจ้าของช้าง บริษัทนำเที่ยว และสัตวแพทย์ ในการพัฒนาการจัดการสวัสดิภาพช้างเลี้ยงของประเทศเวียดนาม ซึ่งสพ.ญ.ภัคนุช บันสิทธิ์ เป็นตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบรรยายในหัวข้อ “Management factors of elephant camps affecting health and welfare of elephants”รวมทั้งร่วมกิจกรรมการประเมินสวัสดิภาพช้างในปางช้าง และรักษาช้างป่วยในศูนย์อนุรักษ์ช้าง

Dr.PakkanutBansiddhi has joined the workshop on “Vietnam Elephant Management” at Buon Ma Thuot, DakLak, Vietnam on January 11-13, 2017. This workshop brought together national and regional government officials, elephant owners, tourism companies, vets, animal managers, and international NGO’s concerned with the management of elephants in captivity, to discuss the future management of the captive elephant population within Vietnam. Dr.PakkanutBansiddhi was a representative of the Center of Excellence in Elephant Research and Education, Chiang Mai University, to speak on “Management factors of elephant camps affecting health and welfare of elephants”. She also joined the elephant welfare assessment session and treated an elephant at the Elephant Conservation Centre.