Center of Excellence in Elephant and Wildlife Research, CMU

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า มช.

EREC Activity

เสวนาวิชาการช้างและสัตว์ป่า

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์ได้ร่วมจัดการเสวนาวิชาการช้างและสัตว์ป่า ในหัวข้อ “ข้อกำหนด กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับช้างและสัตว์ป่า” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ณ ห้องประชุมภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 15.00 – 17.30 น.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ และงานวิจัยทางด้านช้างและสัตว์ป่าให้แก่ผู้เข้าร่วมการเสวนา อีกทั้งยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน รวมไปถึงยังเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อ และสร้างเครือข่ายในการทำงานระหว่างสัตวแพทย์ ซึ่งทำให้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจากสัตวแพทย์หลากหลายหน่วยงาน เช่น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สถาบันคชบาลแห่งชาติ สวนสัตว์เชียงใหม่ คุ้มเสือ และปางช้างต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 42 คนโดยในระหว่างเสวนาได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตขนย้ายช้าง จาก นายสัตวแพทย์มงคล ศรีจันทร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และการให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมาย พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ.2535” จากสัตวแพทย์หญิงรัตนา สาริวงศ์จันทร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นอกจากการให้ความรู้แล้วยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมยกตัวอย่างข่าวกรณีศึกษาที่น่าสนใจ อาทิเช่นช้างพังแตงโม และวัดเสือ หลวงตาบัวฯโดยอาจารย์สุธาสินี สุภาหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่งานเสวนาครั้งนี้ ทำให้เข้าใจเนื้อหาของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับช้างและสัตว์ป่าอย่างถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้นทราบถึงบทบาทหน้าที่และข้อกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานของรัฐบาลเป็นผู้นำไปใช้ เพื่อการนำกฎหมายไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป