Center of Excellence in Elephant and Wildlife Research, CMU

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า มช.

EREC News and Event

Attend The National Elephant Symposium 2015 in Thai Elephant Conservation Center

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ร่วมจัดการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2558 (The National Elephant Symposium 2015) ณ อาคารกัลยานิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน งานวิจัยเรื่องช้างในหลากหลายมิติ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดและสถานการณ์ช้างที่เกิดขึ้นในรอบปีระหว่างนักวิชาการและบุคลากรในวงการช้าง ร่วมไปถึงเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในการร่วมกันปกป้อง และ อนุรักษ์ช้าง โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุม ทั้งนี้ในงานได้มีการจัดบรรยายและเสวนาในหัวข้อต่างๆที่เป็นประโยชน์และมีความน่าสนใจเกี่ยวกับช้างเป็นจำนวนมาก ดังนี้
- "ช้าง" ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยน.สพ.มล.พิพัฒนฉัตร ดิศกุล
- ช้างไทย ชาวไทย ชาติไทย ในอาเซียน โดยร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
- ชีวิตคนที่เรียกว่า " หมอช้าง" โดย ผศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์
- การเสวนาเรื่อง "หมอช้างหายไปไหน" เราขาดแคลนหมอช้างจริงหรือ” โดย1. ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม 2. อ.อิสระ พัฒนศึกษา 3. น.สพ. ทวีโภค อังควานิชและมี น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
- การเสวนาเรื่อง การฝึกหัดช้างในมุมมอง "ธรรมชาติ วัฒนธรรม และช้าง" โดย1.น.สพ.ปรีชา พวงคำ 2. ดร.โจชัวพลอทนิก และ 3. คุณ อิทธิพันธ์ ขาวลมัย และมี คุณ ประสพ ทิพย์ประเสริฐ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในงานประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทำให้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 323 คน จากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีข้อสรุปของงานประชุม คือ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลต่อการทำธุรกิจการท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านช้างให้มากขึ้น โดยฉพาะวิชาชีพสัตวแพทย์ช้างที่ยังขาดแคลน ถ้าต้องการให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางขององค์ความรู้เกี่ยวกับช้างของเอเชียและของโลก นอกจากนี้กระแสโลกที่เปลี่ยนไปทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ทำให้ต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้ที่ทำงานด้านช้าง และนักท่องเที่ยวในเรื่องดังกล่าวที่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วย ทางคณะผู้จัดงานต้องขอขอบคุณ บริษัท เอ.พี.เทค จำกัด , มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง , มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ , บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) , เอเล่เฟนท์ฮิลล์ จำกัด , บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด , บริษัท เพ็ดเอ็กซ์ จำกัด , บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีทำให้งานนี้สามารถประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี