Center of Excellence in Elephant and Wildlife Research, CMU

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า มช.

EREC Activity

Maesa Elephant Camp Training Course : 2

Maesa Elephant Camp Training Course On 3, 4, 6, 7thAugust 2015, Center of Excellence in Elephant Research and Education conducted the mahout training course on “Basic Health and Reproductive Management in Asian elephant” at Maesa Elephant Camp, Chiang Mai, which consisted of approximately 100 participants from 4 elephant camps. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ ปางช้างแม่สา ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างเสริมและพัฒนาการจัดการและสวัสดิภาพช้างในธุรกิจท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2” ขึ้นในวันที่ 3, 4, 6 และ 7 สิงหาคม 2558 จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในเขตอำเภอแม่ริมและสะเมิง ณ ปางช้างแม่สา ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หลังที่ได้จัดการอบรมครั้งที่ 1 ไปแล้ว สำหรับปางช้างในเขตอำเภอแม่แตง เมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยการอบรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โครงการ Brian Nixon Fund for the protection of elephants in Thailand ทั้งนี้ในการจัดอบรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน จากสถานประกอบการการท่องเที่ยวที่ใช้ช้างจำนวน 4 แห่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดและหัวข้อในการจัดอบรมดังนี้

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558
บรรยาย เรื่อง การจัดการช้างเลี้ยงภายในปางช้าง ในเวลา โดย อ.น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด อาจารย์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ การควบคุมช้างทั่วไปและช้างดุ อาละวาด ตกมัน พร้อมทางแสดงการสาธิตวิธีควบคุมช้างตกมัน โดย น.สพ.เพชรธิศักดิ์ สมบัติภูธร และ อ.บุญยัง บุญเทียม จากสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558
บรรยาย เรื่อง การจัดการช้างชรา โดย น.สพ.ศิริพัฒน์ คำมีศรี(นายสัตวแพทย์ประจำปางช้างแม่สา) เรื่อง การจัดการการผสมพันธุ์และดูแลลูกช้าง โดย ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดการความเสี่ยงในลูกช้าง โดย อ.สพ.ญ.พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจิตร จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558
บรรยาย เรื่อง การจัดการสุขภาพช้าง และ การดูแลสุขภาพช้างเบื้องต้น พร้อมทั้งสาธิตวิธีการดูแลช้างเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าร่วม โดย สพ.ญ.ปิติกาญจน์ บำเพ็ญผล และ สพ.ญ.ภัคนุช บันสิทธิ์ จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
บรรยาย เรื่อง สวัสดิภาพช้างในธุรกิจการท่องเที่ยว โดย อ.น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ การจัดเสวนาในหัวข้อ คนช้าง : วิถีช้าง วิถีควาญ สำนึก และหน้าที่ ผู้ร่วมเสวนามีดังนี้ น.สพ.ปรีชา พวงคำ จากมูลนิธิเพื่อนช้าง น.สพ.สิทธิเดช มหาสาวังกุล , น.สพ.ทวีโภค อังควานิช จากสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ คุณธีรภัทร ตรังปราการ จากภัทรอิลิเฟ่นฟาร์ม และ คุณสุข แก้วใจมา จากปางช้างแม่สา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวปางช้างในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้านการผสมพันธุ์ รวมไปถึงด้านการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของปางช้างต่อสายตานักท่องเที่ยว ทั้งนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับปางของตนเองได้ ทั้งผู้จัดการอบรมมีแผนการที่จะจัดการอบรมเช่นนี้ขึ้นอีกในเขตพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งที่ 3 และการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเป็นพยาบาลช้างให้แก่ควาญช้างหรือผู้ดูแลช้างที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพช้างในขั้นสูงในปีงบประมาณ 2559 ที่จะถึงนี้