Center of Excellence in Elephant and Wildlife Research, CMU

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า มช.

EREC Activity

กิจกรรมทำโป่งเพื่อช้าง ปางช้างแม่สา

สืบเนื่องจากในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับทางปางช้างแม่สา ได้มีการจัดกิจกรรมการทำโป่งขึ้นที่เส้นทางเดินป่าในเขตตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม ที่เป็นเส้นทางเดินผ่านของช้างในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทางธรรมชาติ (animal enrichment) ให้กับช้าง รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพช้างโดยการเสริมแร่ธาตุที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับช้าง ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มสวัสดิภาพช้างที่สอดคล้องกับหลักการทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ ทั้งนี้กิจกรรมครั้งนี้ได้มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไป 651104 ช้างในวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งวิชาช้างในวัฒนธรรมไทยที่มีวัตถุประสงค์ของวิชาเรียนเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของช้างและวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับช้างของไทยแก่นักศึกษา อีกทั้งก่อเกิดความรักและการอนุรักษ์ในวัฒธรรมช้างของประเทศ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมทำกิจกรรมการโป่งครั้งนี้อีกด้วย