Center of Excellence in Elephant and Wildlife Research, CMU

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า มช.

EREC Activity

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลช้างขั้นก้าวหน้า

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ร่วมสนับสนุนหลายหน่วยงาน ได้แก่ บริษัท Brain Nixon fund for the protection of elephant in thailand ,มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง ,NAKA Elephant Foundation และโครงการ PODD จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลช้างขั้นก้าวหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลช้างให้มีทักษะขั้นก้าวหน้าเพื่อการจัดการเลี้ยงช้างอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของช้าง การท่องเที่ยวที่มีช้างเป็นต้นทุน รวมถึงวิถีควาญช้างที่เป็นมรดกของชาติให้ยั่งยืนสืบไป ซึ่งได้รับเกียรติจากนายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานเปิด และมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดจำนวน 30 คน ได้แก่ ควาญช้างจากสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และควาญช้างจากปางช้างเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง