Center of Excellence in Elephant and Wildlife Research, CMU

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า มช.

EREC Activity

อบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การจัดการสุขภาพ ระบบสืบพันธุ์ ฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ,The Royal Veterinary College, University of London, United Kingdom , Zoological Society of London, United Kingdom จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การจัดการสุขภาพ ระบบสืบพันธุ์ และ ผสมพันธุ์ช้างเอเชีย (International Training Course on “Asian Elephant Health, Reproduction and Breeding Management”) ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการ EU Asia-Link elephant programme โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ได้มีการเพิ่มพูนทักษะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และ ประสบการณ์ ในเรื่องการจัดการดูแลสุขภาพ ตลอดจนทางด้านระบบสืบพันธุ์และพันธุกรรมของช้างเอเชีย อันจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในการทำงานต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นประธานในการฝึกอบรม กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ห้อง B 403 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง