Center of Excellence in Elephant and Wildlife Research, CMU

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า มช.

EREC Activity

การประชุมสุขภาพช้างแห่งชาติ ประจำปี 2559

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ร่วมจัดการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ อาคารกัลยานิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน งานวิจัยเรื่องช้างในหลากหลายมิติ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดและสถานการณ์ช้างที่เกิดขึ้นในรอบปีระหว่างนักวิชาการและบุคลากรในวงการช้าง รวมไปถึงเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในการร่วมกันปกป้อง และ อนุรักษ์ช้าง โดยในงานประชุมสุขภาพช้างแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ได้รับเกียรติจากนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมทั้งนี้ในงานได้มีการจัดบรรยายและเสวนาในหัวข้อต่างๆที่เป็นประโยชน์และมีความน่าสนใจเกี่ยวกับช้างเป็นจำนวนมาก ดังนี้ ดุลยภาพระหว่างคนกับช้างโดย ดร. โคทม อารียา และ น.สพ.ดร. บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ เสวนา เรื่อง ก้าวทันโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างโดย ผศ.น.สพ.ดร. ฉัตรโชติ ทิตารามน.สพ. ขจรพัฒน์ บุญประเสริฐและสพ. ประสิทธิ์ โมฬีชาติ เสวนา เรื่อง บทบาทผู้ช่วยสัตวแพทย์กับการดูแลช้างโดย คุณวาสนา ทองสุข เจ้าของปางช้างแม่แตง สพ.ญ. วรางคณา ลังการ์พินธุ์สัตวแพทย์ประจำศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง นายเกียรติศักดิ์ กันแก้ว จากปางช้างแม่สา และนายประพัฒน์ สุก๋า จากปางบ้านช้างอิเลิเฟ่นพาร์คอีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่หลากหลายหัวข้อ อาทิเช่น การเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภทปางช้างในจังหวัดเชียงใหม่โดย รศ.ดร. นิสิต พันธมิตรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานการณ์ ศักยภาพ และสภาพปัญหาในการจัดการท่องเที่ยวปางช้างในจังหวัดเชียงใหม่ โดย อ.ดร. สมยศ โอ่งเคลือบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อสวัสดิภาพของช้างในการจัดการปางช้างเพื่อการท่องเที่ยวโดย สพ.ญ. ภัคนุช บันสิทธิ์ Up to date hematology laboratory for application to elephant โดย รศ.ดร. ปรียานาถ วงศ์จันทร์คณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในงานประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทำให้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 283คน จากทั้งภาครัฐและเอกชนทางคณะผู้จัดงานต้องขอขอบคุณมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ , มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง , บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด , บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท เอ.พี.เทค จำกัด , บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด , บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัดที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีทำให้งานนี้สามารถประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี